(1)
Mansyuria, A.; Hajrah, H.; Indriyanti, N. Upaya Deklorofilisasi Ektrak Etanol Daun Kokang (Lepisanthes Amoena). Proc. Mul. Pharm. Conf. 2020, 12, 33-37.