(1)
Simarmata, T. O.; Prabowo, W. C.; Masruhim, M. A. Karateristik Pasien Hipertensi Rawat Inap Di Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. Proc. Mul. Pharm. Conf. 2015, 1, 31-35.