[1]
A. Mansyuria, H. Hajrah, and N. Indriyanti, “Upaya Deklorofilisasi Ektrak Etanol Daun Kokang (Lepisanthes amoena)”, Proc. Mul. Pharm. Conf., vol. 12, no. 1, pp. 33-37, Dec. 2020.